Golden Lane bowling alley, Pyongyang.

Mr Fabian Muir